Inocybe xanthomelas

Inocybe xanthomelas

© Steve Trudell

 

Valid XHTML 1.0 Transitional